Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

IOD

Oświadczenie_1

Oświadczenie_2

Klauzula_informacyjna_1

Klauzula_informacyjna_2

ZAWIADOMIENIE

 


Zgodnie z treścią art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z art. 8, art. 10 ust. 1, ust. 3 pkt 3-4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r., Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie, Leszczyna 132, 32-733 Trzciana (Administrator Danych Osobowych), REGON – 001202651 zawiadamia organ nadzorczy o wyznaczeniu do pełnienia funkcji

Inspektora Ochrony Danych Osobowych pana Dawida Wnęk, adres e-mail: dw.rodo@gmail.com, tel.: 512-320-357.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach.

 Zasady oraz prawa wynikające z powyższego aktu prawnego zaczną być stosowane od 25 maja 2018 roku.

        I.      Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie, Leszczyna 132, 32-733 Trzciana, reprezentowana przez Dyrektora.

      II.      W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Leszczynie, jak również przysługujących Pani/Panu praw, posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie za pomocą adresu dw.rodo@gmail.com lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

   III.      Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: obowiązujących przepisów prawa; zawartych umów; udzielonej zgody.

   IV.      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu/celach: wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej w Leszczynie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); wykonywania umów zawartych z kontrahentami Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w pozostałych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody udzielonej wcześniej, w celu i zakresie określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

     V.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w konsekwencji ich przetwarzania w celach o których mowa w pkt IV mogą być:

     VI.      Okres przechowywania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od okresu niezbędnego do realizacji celów zawartych w pkt IV. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej, o ile wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzanych danych osobowych bez wpływu na zgodność z przepisami prawa uprzednio dokonanego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nie dotyczy to sytuacji, w których dane osobowe Pani/Pana podlegają archiwizacji zgodnie z przepisami prawa wiążącymi Administratora. Na mocy przepisów prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, jak również prawo, by uzyskać ich kopię; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, dotyczy to sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jest to tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczyły,

- wycofana została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą, a stanowi ona podstawę przetwarzania danych oraz nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa,

- przepis prawa nakłada obowiązek, usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dotyczy to przypadków, gdy:

- kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą,

- występuje niezgodność z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,

- dane nie są już potrzebne Administratorowi, jednak osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją po Pani/Pana stronie, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem; prawo do przenoszenia danych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

- podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z osobą, której dane  dotyczą lub zgoda wyrażona przez tą osobę,

- przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

   IX.      Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu. Z dniem 25.05.2018 r. organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     X.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

   XI.      W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych może być procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.

Dawid Wnęk

adres elektroniczny: dw.rodo@gmail.com

nr telefonu: 797-719-567 (8:00 - 16:00)