Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty 2020

 


informator CKEOKE-Kraków.

Przystępując do egzaminu ósmoklasisty 2020, uczniowie będą zdawać trzy obowiązkowe przedmioty – język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. Wybór języka obcego zostanie pozostawiony uczniom, jednak będą oni mogli wybrać taki język obcy, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Do 30 września 2019 roku rodzice ucznia będą musieli złożyć dyrektorowi szkoły deklarację o wyborze języka nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym egzaminem pisemnym, co oznacza że każdy uczeń musi do niego przystąpić aby ukończyć szkołę. Nie ma określonego wyniku minimalnego, jaki uczeń powinien uzyskać – oznacza to, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty 2020 – terminy

Termin główny egzaminu ósmoklasisty przypada na 21-23 kwietnia 2020 roku. Uczniowie, którzy nie będą mogli napisać egzaminu ze względu na problemy zdrowotne lub inne wypadki losowe będą mogli skorzystać z terminu dodatkowego – 1-3 czerwca 2020 roku.


Terminy główne egzaminu ósmoklasisty 2019:

- język polski – 21 kwietnia 2020 (wtorek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 120 minut)

- matematyka – 22 kwietnia 2020 (środa) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 100 minut)

- język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 (czwartek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 90 minut).

 

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty 2019:

- język polski – 1 czerwca 2019 (poniedziałek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 120 minut)

- matematyka – 2 czerwca 2019 (wtorek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 100 minut)

- język obcy nowożytny – 3 czerwca 2019 (środa) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 90 minut).

 


 

Egzamin ósmoklasisty – przebieg

 

W arkuszach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty znajdą się zarówno zadania zamknięte (w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych) jak i otwarte (uczeń będzie musiał sam sformułować odpowiedź). Jak w przypadku poprzednich egzaminów (egzaminu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego) uczeń będzie mógł przynieść ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę. Na egzaminie ósmoklasisty nie będzie można korzystać z kalkulatora i słowników. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

Egzamin ósmoklasisty dla laureatów i finalistów konkursów - jeśli uczeń jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim - zostanie zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie to będzie równoznaczne z uzyskaniem z danego przedmiotu najwyższego wyniku.